Quick Start On-Demand Video

Nhận những gì bạn cần khi bạn cần.

3,5 giờ đào tạo trực tuyến được tách thành các mô-đun dễ hiểu

Sau khi mua, bạn có thể tự do sử dụng nó khi bạn thấy phù hợp. Bạn có thể xem nó bao nhiêu lần tùy thích. Các chủ đề được đề cập bao gồm:

 • Nhập Bản đồ và Vẽ Tường
 • Nhập Bản đồ: Tệp CAD
 • Hiệu chỉnh tường và vùng suy giảm
 • Xác định yêu cầu bảo hiểm
 • Tạo các khu vực yêu cầu
 • Thiết kế để đáp ứng các yêu cầu
 • Lập kế hoạch năng lực mạng lưới
 • Lập kế hoạch trên nhiều tầng
 • Thiết lập phần cứng khảo sát
 • Thực hiện khảo sát
 • Xem dữ liệu khảo sát đã thu thập
 • Bù đắp cường độ tín hiệu
 • Thực hiện phân tích quang phổ trực tiếp
 • Tìm thiết bị gây nhiễu trên bản đồ